CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 83/2021

(repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 83/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278609/1/04.05.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278780/424/04.05.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 83/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 61 alin. (2) și ale art. 96 alin. (2) lit. a), b), c) şi alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 şi 4 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 83/2021 privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca și ținând cont de Încheierea civilă nr. 3741/2021, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 5986/211/2021, prin care se dispune validarea mandatului consilierului local supleant Sebesi Arpad-Zoltan, pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, precum și de extrasul din Procesul-verbal nr. 261224/305/22.04.2021 privind depunerea jurământului;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 83/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), prin înlocuirea domnului Hossu Sergiu Horia cu domnul consilier local Sebesi Arpad-Zoltan, după cum urmează:

1. Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

– poziția 1 (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”), punctul 3;

– poziția 8 (Şcoala GimnazialăLiviu Rebreanu), punctul 2;

– poziția 25 (Liceul Waldorf), punctul 3;

– poziția 28 (Colegiul Economic „Iulian Pop”), punctul 1;

– poziția 29 (Şcoala GimnazialăHorea), punctul 2;

– poziția 42 (Liceul Teoretic „Victor Babeş”), punctul 2;

– poziția 44 (Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu”), punctul 3;

– poziția 45 (Colegiul Național „Gheorghe Şincai”), punctul 3.

Art. II. Anexa modificată conform art. I face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 222 din 26 mai 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 222/2021

CLUJ–NAPOCA

Tabel nominal privind repartizarea şi numirea reprezentanţilor consiliului local

în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare

de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi adresa

Numele şi prenumele reprezentanţilor consiliului local desemnaţi în consiliile de administraţie

1.

Liceul Teoretic „Lucian Blaga

Cluj-Napoca

str. Băişoara nr. 2-4, Cluj-Napoca

1. Raţiu Radu Florin – consilier local

2. Vaida Ovidiu consilier local

3. Sebesi Arpad-Zoltan – consilier local

2.

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu

Cluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96,

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin – consilier local

2. Maior Valentin – consilier local

3. Boloveschi Radu Mihai – consilier local

3.

Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea Cluj-Napoca

Calea Dorobanţilor nr. 56, Cluj-Napoca

1. Moldovan Ionuț Daniel – consilier local

2. Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

3. Oană Alexandra – consilier local

4.

Şcoala GimnazialăIoan Bob

Cluj-Napoca

str. Episcop Ioan Bob nr. 10, Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile – consilier local

2. Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

3. Gliga Florin-Valentin – consilier local

5.

Colegiul de Muzică Sigismund Toduţă Cluj-Napoca

str. Paris nr. 60, Cluj-Napoca

1. Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

2. Maior Valentin – consilier local

3. Oană Alexandra – consilier local

6.

Colegiul Tehnic Raluca Ripan

Cluj-Napoca

str. Bistriţei nr. 21, Cluj-Napoca

1. Oană Alexandra – consilier local

7.

Liceul Teoretic „Eugen Pora

Cluj-Napoca

str. Mogoşoaia nr. 6, Cluj-Napoca

1. Vaida Ovidiu – consilier local

2. Oană Alexandra – consilier local

3. Boloveschi Radu Mihai – consilier local

8.

Şcoala GimnazialăLiviu RebreanuCluj-Napoca

str. Moldoveanu nr. 1, Cluj-Napoca

1. Boloveschi Radu Mihai – consilier local

2. Sebesi Arpad-Zoltan – consilier local

3. Covaliu Bogdan-Florin – consilier local

9.

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca

str. Taberei nr. 3, Cluj-Napoca

1. Irimie Andrei consilier local

2. Mătușan Vladimir – consilier local

3. Oană Alexandra – consilier local

10.

Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi Cluj-Napoca

str. Horticultorilor nr. 1, Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin – consilier local

2. Oană Alexandra – consilier local

3. Vaida Ovidiu – consilier local

11.

Colegiul Tehnic Anghel Saligny

Cluj-Napoca

B-dul. 21 Decembrie 1989

nr. 128-130, Cluj-Napoca

1. Oană Alexandra – consilier local

12.

Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Cluj-Napoca

Aleea Herculane nr. 7, Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin – consilier local

2. Vaida Ovidiu – consilier local

3. Rácz Béla-Gergely – consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 Cluj-Napoca

str. Maramureşului nr. 165/A, Cluj-Napoca

1. Mătușan Vladimir – consilier local

14.

Şcoala GimnazialăNicolae Iorga

Cluj-Napoca

str. Războieni nr. 67, Cluj-Napoca

1. Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

2. Oană Alexandra consilier local

15.

Seminarul Teologic Ortodox

Cluj-Napoca

P-ţa Avram Iancu nr. 18, Cluj-Napoca

1. Moldovan Ionuț-Daniel – consilier local

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania Cluj-Napoca

str. Bistriţei nr. 21, Cluj-Napoca

1. Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

2. Cristian Adriana – consilier local

17.

Liceul TeoreticBathory Istvan

Cluj-Napoca

str. M. Kogălniceanu nr. 2, Cluj-Napoca

1. Racz Levente Zsoltconsilier local

2. Fugel Edina – consilier local

3. Rácz Béla-Gergely – consilier local

18.

Şcoala Gimnazială Ion AgârbiceanuCluj-Napoca

str. Grădinarilor nr. 1, Cluj-Napoca

1. Pop Loredana consilier local

2. Ionescu Dinu consilier local

3. Găbudean Călin-Marcel – consilier local

19.

Colegiul Naţional Emil Racoviţă

Cluj-Napoca

str. M. Kogălniceanu nr. 9-11, Cluj-Napoca

1. Maior Valentin – consilier local

2. Moldovan Ionuț-Daniel – consilier local

3. Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

20.

Şcoala GimnazialăIon Creangă

Cluj-Napoca

str. Peana nr. 2-4, Cluj-Napoca

1. Raţiu Radu Florin – consilier local

2. Mătușan Vladimir – consilier local

3. Covaliu Bogdan-Florinconsilier local

21.

Colegiul Tehnic de Comunicaţii

Augustin Maior Cluj-Napoca

str. Moţilor nr. 78-80, Cluj-Napoca

1. Ibrányi Flavia-Mihaela – consilier local

2. Cristian Adriana –consilier local

22.

Şcoala GimnazialăTraian Dârjan

Cluj-Napoca

str. Traian Vuia nr. 76, Cluj-Napoca

1. Pop Loredana – consilier local

2. Oană Alexandra – consilier local

23.

Colegiul Naţional George Bariţiu

Cluj-Napoca

str. Emil Isac nr. 10, Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel – consilier local

2. Mătușan Vladimir – consilier local

3. Ionescu Dinu – consilier local

24.

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu

Cluj-Napoca

str. Al. Vlahuţă nr. 12-14, Cluj-Napoca

1. Maior Valentin – consilier local

2. Anca Ciubăncan – consilier local

3. Fugel Edina – consilier local

25.

LiceulWaldorfCluj-Napoca

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12, Cluj-Napoca

1. Fugel Edina – consilier local

2. Cristian Adriana – consilier local

3. Sebesi Arpad-Zoltan – consilier local

26.

Liceul Teoretic „Brassai Samuel

Cluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7, Cluj-Napoca

1. Rácz Levente Zsolt – consilier local

2. Fugel Edina – consilier local

27.

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond

Cluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9, Cluj-Napoca

1. Rácz Levente Zsolt – consilier local

28.

Colegiul EconomicIulian Pop

Cluj-Napoca

str. Emil Isac nr. 19, Cluj-Napoca

1. Sebesi Arpad-Zoltan – consilier local

2. Mătușan Vladimir – consilier local

29.

Şcoala GimnazialăHorea Cluj-Napoca

str. Horea nr. 19/A, Cluj-Napoca

1. Oană Alexandra consilier local

2. Sebesi Arpad-Zoltan consilier local

3. Pop Loredana consilier local

30.

Colegiul Tehnic „Ana AslanCluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130,

Cluj-Napoca

1. Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

31.

Şcoala Gimnazială de Muzică

Augustin Bena Cluj-Napoca

str. Bistriței nr. 21, Cluj-Napoca

1. Ionescu Dinu – consilier local

32.

Şcoala GimnazialăEmil IsacCluj-Napoca

str. G. Bruno nr. 46, Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel – consilier local

2. Ionescu Dinu – consilier local

3. Rațiu Radu Florinconsilier local

33.

Liceul TehnologicAlexandru Borza Cluj-Napoca

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57, Cluj-Napoca

1. Cristian Adriana consilier local

34.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu

Cluj-Napoca

str. Constanţa nr. 6, Cluj-Napoca

1. Pop Loredana – consilier local

2. Vișan Vasile Ovidiu – consilier local

3. Cristian Adriana consilier local

35.

Colegiul Naţional Pedagogic

Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin-Marcel – consilier local

2. Ionescu Dinu consilier local

3. Cristian Adriana consilier local

36.

Liceul Teologic BaptistEmanuel

Cluj-Napoca

str. 11 Octombrie nr. 3, Cluj-Napoca

1. Mătușan Vladimir – consilier local

37.

Liceul Teologic AdventistMaranatha Cluj-Napoca

str. Mehedini nr. 80/A, Cluj-Napoca

1. Boloveschi Radu Mihai – consilier local

38.

Şcoala Gimnazială Al. Vaida-VoevodCluj-Napoca

str. Oltului nr. 83, Cluj-Napoca

1. Moldovan Ionuț-Daniel – consilier local

2. Boloveschi Radu Mihai consilier local

3. Cristian Adriana – consilier local

39.

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca

str. Pascaly nr. 2-4, Cluj-Napoca

1. Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

40.

Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca

str. M. Kogălniceanu nr. 16, Cluj-Napoca

1. Fugel Edina – consilier local

41.

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos Cluj-Napoca

str. I. C. Brătianu nr. 26, Cluj-Napoca

1. Fugel Edina – consilier local

2. Rácz Levente Zsolt – consilier local

3. Rácz Béla-Gergely consilier local

42.

Liceul TeoreticVictor Babeş

Cluj-Napoca

str. Meseriilor nr. 20, Cluj-Napoca

1. Boloveschi Radu Mihai consilier local

2. Sebesi Arpad-Zoltan consilier local

43.

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu Cluj-Napoca

str. Moților nr. 24, Cluj-Napoca

1. Constantea Radu Mihaiconsilier local

44.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu

Cluj-Napoca

str. Grigore Alexandrescu nr. 16, Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel – consilier local

2. Boloveschi Radu Mihai consilier local

3. Sebesi Arpad-Zoltan consilier local

45.

Colegiul Național „Gheorghe Şincai

Cluj-Napoca

str. Avram Iancu nr. 33, Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel – consilier local

2 Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

3. Sebesi Arpad-Zoltan – consilier local

46.

Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică

Octavian Stroia Cluj-Napoca

Calea Turzii nr. 2, Cluj-Napoca

1. Ibrányi Flavia-Mihaela – consilier local

2. Ionescu Dinu – consilier local

47.

Liceul de Informatică

Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca

Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel – consilier local

2. Ibrányi Flavia-Mihaela – consilier local

3. Oană Alexandra consilier local

48.

Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

str. Arinilor nr. 9, Cluj-Napoca

1. Raţiu Radu Florin consilier local

2. Boloveschi Radu Mihai consilier local

3. Oană Alexandra – consilier local

49.

Şcoala GimnazialăOctavian Goga

Cluj-Napoca

str. Peana nr. 16, Cluj-Napoca

1. Raţiu Radu Florin – consilier local

2. Irimie Andrei – consilier local

3. Rácz Levente Zsolt – consilier local

50.

Colegiul Naţional George Coşbuc

Cluj-Napoca

str. Avram Iancu nr. 70-72, Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile – consilier local

2. Ionescu Dinu – consilier local

3. Ibrányi Flavia-Mihaelaconsilier local

51.

Liceul TeoreticAvram Iancu

Cluj-Napoca

str. Onisifor Ghibu nr. 25, Cluj-Napoca

1. Vaida Ovidiu consilier local

2. Jurja Marius Sorelconsilier local

3. Covaliu Bogdan-Florin – consilier local

52.

Liceul TehnologicAurel Vlaicu

Cluj-Napoca

B-dul Muncii nr. 199-201, Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu consilier local

2. Unităţi de învăţământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi adresa

Numele şi prenumele reprezentanţilor consiliului local desemnaţi în consiliile de administraţie

1

Liceul Teoretic „ELF” Cluj-Napoca

str. T. Mihaly nr. 56, Cluj-Napoca

tel. 0364/140213

Jurja Marius Sorel – consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School In Cluj

(fosta Şcoala Internaţională Cluj)

str. Băişoara nr. 2/A, Cluj-Napoca

tel. 0264/418990, 0264/418991

Constantea Radu Mihai – consilier local

3

Şcoala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca

(fosta Şcoala Elementară Reformată „Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2, Cluj-Napoca

tel. 0264/437473

Fugel Edina consilier local

4

Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” Cluj-Napoca

(fostă Şcoala Internaţională „Spectrum”)

Calea Mănăștur nr. 22-24, Cluj-Napoca

tel. 0264/438351

Mătușan Vladinir – consilier local

5

Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo” Cluj-Napoca

(fostul Liceu Creştin „Pro Deo”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, Cluj-Napoca

tel. 0264/551551

Găbudean Călin-Marcel – consilier local

6

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Cluj-Napoca

(fostul Grup Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ „Virgil Madgearu”)

str. Horea nr. 19/A, Cluj-Napoca

tel. 0264/426111

Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, Cluj-Napoca

tel. 0264/541948

Gliga Florin-Valentin – consilier local

8

Şcoala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca

Aleea Moldoveanu nr. 3, Cluj-Napoca

tel. 0264/457553

Constantea Radu Mihai – consilier local

9

Şcoala Primară „Montessori Schule” Cluj-Napoca

str. Brașov nr. 33, Cluj-Napoca

tel. 0758/633664

Vișan Ovidiu Vasile – consilier local

10

Școala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42, Cluj-Napoca

tel. 0364/104617, 0744/762772

Ibrányi Flavia-Mihaelaconsilier local

11

Royal School in Transylvania Cluj-Napoca

str. Henri Barbusse nr. 44-46, Cluj-Napoca

tel. 0364/805802

fax 0364/805803

Ciubăncan Anca Florinelaconsilier local

12

Liceul TeoreticHorea, Cloșca și Crișan Cluj-Napoca

str. Emil Isac nr. 10, Cluj-Napoca

tel. 0264/596697

Mătușan Vladinirconsilier local

13

Școala Primară Panda Cluj-Napoca

str. Fagului nr. 79-81/A, Cluj-Napoca

tel. 0773/310066

Cristian Adriana – consilier local

14

Școala Primară KEY International School Cluj-Napoca

str. Al. Vaida-Voievod nr. 59, Cluj-Napoca

tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel – consilier local

15

Școala Primară Montessori Cluj-Napoca

str. Valeriu Bologa nr. 3, Cluj-Napoca

tel. 0744/752199

Ibrányi Flavia-Mihaela – consilier local

16

Școala Primară Octofun Cluj-Napoca

str. Al. Vaida-Voevod nr. 63, Cluj-Napoca

0724734918

Găbudean Călin-Marcel consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie

ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 96579/1/12.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 96607/424/12.02.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 61 alin. (2) și ale art. 96 alin. (2) lit. a, b şi c şi alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 şi 4 (1) lit. (a), (b) şi (c) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii nr. 786/2020 privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021) și ținând cont de Adresa nr. 1187/12.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 96315/42/12.02.2021, transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019, nr. 58/2020, nr. 444/2020 și nr. 714/2020 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 83 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)