CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 84/2021

(repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea

şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 84/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278612/1/04.05.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278798/424/04.05.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 84/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca);

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 pct. 4 lit. (e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, care prevede ca în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie, să facă parte şi „un reprezentant al Consiliului local;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 84/2021 privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca și ținând cont de Încheierea civilă nr. 3741/2021, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 5986/211/2021, prin care se dispune validarea mandatului consilierului local supleant Sebesi Arpad-Zoltan, pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, precum și de extrasul din Procesul-verbal nr. 261224/305/22.04.2021 privind depunerea jurământului;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 84/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca), prin înlocuirea domnului Hossu Sergiu Horia cu domnul consilier local Sebesi Arpad-Zoltan la următoarele poziții de la punctul 1, „Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat”, după cum urmează:

– poziția 1 (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”);

– poziția 3 (Liceul de Arte Plastice Romulus Ladea).

Art. II. Anexa modificată conform art. I face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 223 din 26 mai 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 223/2021

CLUJ–NAPOCA

Tabel nominal cu numirea reprezentanţilor consiliului local

în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcolile de stat şi particulare

de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi adresa

Numele şi prenumele reprezentantului Consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

str. Băişoara nr. 2-4

Cluj-Napoca

Sebesi Arpad-Zoltan – consilier local

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu Cluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989

nr. 94-96

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel – consilier local

3

Liceul de Arte Plastice

Romulus LadeaCluj-Napoca

Calea Dorobanţilor nr. 56

Cluj-Napoca

Sebesi Arpad-Zoltan – consilier local

4

Şcoala Gimnazială Ioan BobCluj-Napoca

str. Episcop Ioan Bob nr. 10

Cluj-Napoca

Oană Alexandra – consilier local

5

Colegiul de Muzică

Sigismund ToduţăCluj-Napoca

str. Paris nr. 60

Cluj-Napoca

Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

6

Colegiul Tehnic „Raluca RipanCluj-Napoca

str. Bistriţei nr. 21

Cluj-Napoca

Moldovan Iounț-Daniel – consilier local

7

Liceul Teoretic „Eugen PoraCluj-Napoca

str. Mogoşoaia nr. 6

Cluj-Napoca

Jurja Marius-Sorel – consilier local

8

Şcoala Gimnazială

Liviu RebreanuCluj-Napoca

str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca

Boloveschi Radu Mihai – consilier local

9

Colegiul de Servicii în Turism

NapocaCluj-Napoca

str. Taberei nr. 3

Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt – consilier local

10

Şcoala Gimnazială

Constantin BrâncuşiCluj-Napoca

str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel – consilier local

11

Colegiul Tehnic „Anghel SalignyCluj-Napoca

B-dul. 21 Decembrie 1989

nr. 128-130

Cluj-Napoca

Găbudean Călin-Marcel – consilier local

12

Şcoala Gimnazială

Nicolae TitulescuCluj-Napoca

Aleea Herculane nr. 7

Cluj-Napoca

Vaida Ovidiu – consilier local

13

Liceul Tehnologic nr. 1 Cluj-Napoca

str. Maramureşului nr. 165/A

Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin – consilier local

14

Şcoala Gimnazială Nicolae IorgaCluj-Napoca Cluj-Napoca

str. Războieni nr. 67

Cluj-Napoca

Raţiu Radu Florin – consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Cluj-Napoca

P-ţa Avram Iancu nr. 18

Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin – consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania Cluj-Napoca

str. Bistriţei nr. 21

Cluj-Napoca

Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory IstvanCluj-Napoca

str. M. Kogălniceanu nr. 2

Cluj-Napoca

Fugel Edina – consilier local

18

Şcoala Gimnazială

Ion AgârbiceanuCluj-Napoca

str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin – consilier local

19

Colegiul Naţional „Emil RacoviţăCluj-Napoca

str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

Cluj-Napoca

Pop Loredana – consilier local

20

Şcoala Gimnazială Ion CreangăCluj-Napoca

str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu – consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin MaiorCluj-Napoca

str. Moţilor nr. 78-80

Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcelconsilier local

22

Şcoala Gimnazială Traian Dârjan

str. Traian Vuia nr. 76

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu – consilier local

23

Colegiul Naţional „George BariţiuCluj-Napoca

str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

Mătușan Vladimir – consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu Cluj-Napoca

str. Al. Vlahuţă nr. 12-14

Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt – consilier local

25

Liceul „WaldorfCluj-Napoca

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile – consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai SamuelCluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Cluj-Napoca

Rácz Béla- Gergely consilier local

27

Liceul Unitarian „Janos ZsigmondCluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Cluj-Napoca

Rácz Béla- Gergelyconsilier local

28

Colegiul Economic

Iulian Pop Cluj-Napoca

str. Emil Isac nr. 19

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasileconsilier local

29

Şcoala Gimnazială „HoreaCluj-Napoca

str. Horea nr. 19/B

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel – consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan Cluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

Cluj-Napoca

Ionescu Dinu – consilier local

31

Şcoala Gimnazială de Muzică „Augustin BenaCluj-Napoca

str. Bistriței nr. 21

Cluj-Napoca

Ionescu Dinu consilier local

32

Şcoala Gimnazială Emil IsacCluj-Napoca

str. G. Bruno nr. 46

Cluj-Napoca

Cristian Adriana – consilier local

33

Liceul Tehnologic

Alexandru Borza Cluj-Napoca

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel consilier local

34

Liceul Teoretic „Nicolae BălcescuCluj-Napoca

str. Constanţa nr. 6

Cluj-Napoca

Vaida Ovidiu consilier local

35

Colegiul Naţional Pedagogic

Gheorghe LazărCluj-Napoca

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

Cluj-Napoca

Moldovan Ionuț-Daniel – consilier local

36

Liceul Teologic Baptist „EmanuelCluj-Napoca

str. 11 Octombrie nr. 3

Cluj-Napoca

Boloveschi Radu Mihai – consilier local

37

Liceul Teologic Adventist „Maranatha Cluj-Napoca

str. Mehedinți nr. 80/A

Cluj-Napoca

Ionescu Dinu consilier local

38

Şcoala Gimnazială

Al. Vaida-VoevodCluj-Napoca

str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

Pop Loredana consilier local

39

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca

str. Pascaly nr. 2-4

Cluj-Napoca

Ciubăncan Anca Florinelaconsilier local

40

Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca

str. M. Kogălniceanu nr. 16

Cluj-Napoca

Fugel Edina – consilier local

41

Liceul Teoretic

Apaczai Csere Janos Cluj-Napoca

str. I. C. Brătianu nr. 26

Cluj-Napoca

Rácz Béla-Gergely – consilier local

42

Liceul Teoretic Victor Babeş Cluj-Napoca

str. Meseriilor nr. 20

Cluj-Napoca

Vaida Ovidiu consilier local

43

Liceul Greco-Catolic

Inochentie MicuCluj-Napoca

str. Moților nr. 24

Cluj-Napoca

Maior Valentin – consilier local

44

Şcoala Gimnazială

Iuliu HaţieganuCluj-Napoca

str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt – consilier local

45

Colegiul Național

Gheorghe Şincai Cluj-Napoca

str. Avram Iancu nr. 33

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu-Valeriu – consilier local

46

Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian StroiaCluj-Napoca

Calea Turzii nr. 2

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel – consilier local

47

Liceul de Informatică

Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca

Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

Raţiu Radu Florin – consilier local

48

Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

str. Arinilor nr. 9

Cluj-Napoca

Boloveschi Radu Mihai – consilier local

49

Şcoala Gimnazială

Octavian Goga” Cluj-Napoca

str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasileconsilier local

50

Colegiul Naţional „George Coşbuc” Cluj-Napoca

str. Avram Iancu nr. 70-72

Cluj-Napoca

Vaida Ovidiu consilier local

51

Liceul Teoretic „Avram IancuCluj-Napoca

str. Onisifor Ghibu nr. 25

Cluj-Napoca

Oană Alexandra – consilier local

52

Lieul Tehnologic Aurel Vlaicu Cluj-Napoca

B-dul Muncii nr. 199-201

Cluj-Napoca

Covaliu Bogdan-Florin – consilier local

2. Unităţi de învăţământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare şi adresa

Numele şi prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

1

Liceul Teoretic„ELF Cluj-Napoca

str. T. Mihaly nr. 56,

tel. 0264/440811

Cluj-Napoca

Covaliu Bogdan-Florin – consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Şcoala Internaţională Cluj)

str. Băişoara nr. 2/A,

tel. 0264/418990, 0264/418991

Cluj-Napoca

Moldovan Ionuț Daniel – consilier local

3

Şcoala Gimnazială Reformată „Talentum

Cluj-Napoca

(fosta Şcoala Elementară Reformată „Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2,

tel. 0264/437473

Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt – consilier local

4

Şcoala Gimnazială Internaţională SpectrumCluj-Napoca

(fostă Şcoala Internaţională „Spectrum”)

Calea Mănăștur nr. 22-24,

tel. 0264/438351

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu – consilier local

5

Liceul Teoretic Creştin

Pro DeoCluj-Napoca

(fostul Liceu Creştin „Pro Deo”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A,

tel. 0264/551551

Cluj-Napoca

Vaida Ovidiu consilier local

6

Liceul Tehnologic

Virgil MadgearuCluj-Napoca

(fostul Grup Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ „Virgil Madgearu)

str. Horea nr. 19/A,

tel. 0264/426111

Cluj-Napoca

Irimie Andrei – consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM

Spiru Haret” Cluj-Napoca

(fostul Liceu UCECOM

Spiru Haret”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A,

tel. 0264/541948

Cluj-Napoca

Cristian Adriana – consilier local

8

Școala Gimnazială Christiana

Cluj-Napoca

Aleea Moldoveanu nr. 3

tel. 0264/457553

Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai – consilier local

9

Şcoala Primară

Montessori SchuleCluj-Napoca

str. Brașov nr. 33,

tel. 0758/633664

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu-Vasile – consilier local

10

Școala Primară

Kinderland”

Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42

Cluj-Napoca

tel. 0364/104617, 0744/762772

Irimie Andrei consilier local

11

Royal School in Transylvania

Cluj-Napoca

str. Henri Barbusse nr. 44-46

Cluj-Napoca

tel. 0364/805802

fax 0364/805803

Ciubăncan Anca Florinela – consilier local

12

Liceul Teoretic

Horea, Cloșca și Crișan

Cluj-Napoca

str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

tel. 0264/596697

Mătușan Vladimir consilier local

13

Școala PrimarăPanda Cluj-Napoca

str. Fagului nr. 79-81/A

Cluj-Napoca

tel. 0773/310066

Cristian Adriana consilier local

14

Școala Primară KEY International School Cluj-Napoca

str. Al. Vaida-Voievod nr. 59

Cluj-Napoca

tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel – consilier local

15

Școala Primară Montessori Cluj-Napoca

str. Valeriu Bologa nr. 3

tel. 0744/752199

Cluj-Napoca

Găbudean Călin-Marcel – consilier local

16

Școala Primară Octofun Cluj-Napoca

str. Al. Vaida-Voevod nr. 63

Cluj-Napoca

0724734918

Ibrányi Flavia-Mihaela consilier local