CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIA T:

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 1000 de lei, pentru cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 1000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341.964/7.06.2021, conex cu nr. 238.991/I/12.04.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342.170/7.06.2021, conex cu nr. 239.746/31/12.04.2021, al Direcției de Evidență a persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 1000 de lei, pentru cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil şi ale art. 4 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de câte 1000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Evenimente publice și informare cetățeni şi Serviciul Stare civilă.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan-Ştefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Nr. 241 din 16 iunie 2021 Jr. Aurora ROŞCA

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIA

Anexă la Hotărârea nr. 241/2021

CLUJ-NAPOCA

Regulament de acordare a „diplomei de aur” și a câte unui premiu financiar, în sumă netă de 1000 de lei, cuplurilor clujene care au înplinit 50 de de căsătorie neîntreruptă

Capitolui I. Dispoziții Generale

Art. 1.

(1) Prezentul regulament stabilește procedura de acordare a „diplomei de aur” și a câte unui premiu financiar, în cuantum de 1000 de lei net, din bugetul local, pentru cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliul comun în municipiul Cluj-Napoca.

  1. Procedura de acordare e nediscriminatorie.

Art. 2. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) cuplul: soțul și soția aflați în viață la momentul depunerii cererii, cărora li se acordă diploma și premiul în condițiile prezentului regulament;

b) cerere tip: reprezintă cererea redactată de către unul din soți pentru acordarea „ diplomei de aur” și a premiului financiar la împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

c) „diploma de aur”- este documentul pe suport de hârtie, semnat de conducătorul instituției sau înlocuitorul lui de drept, individualizat, care e înmânat cuplului, prin care se certifică împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

d) premiul financiar – este suma de 1000 de lei net, care se acordă odată cu „diploma de aur” cuplului care a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art. 3. Principiile care stau la baza acordării „diplomei de aur” și a premiului financiar sunt:

a) transparența – punerea la dispoziția celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii;

b) excluderea dublei participări – premiul se acordă o singură dată pentru un cuplu;

c) netransmisibilitatea – drepturile prevăzute în prezentul regulament nu se transmit succesorilor și nu se acordă decât în situația în care ambii soți sunt în viață la momentul depunerii cererii de acordare a „diplomei de aur” și a premiului financiar.

Capitolul II. Condiții de eligibilitate

Art. 4. Pentru a beneficia de „diploma de aur” și de premiul financiar, cuplul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fi împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii;

b) ambii soți să aibă domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

c) ambii soți să fie în viață la data depunerii cererii.

Art. 5. Solicitații vor depune cererea tip pentru acordarea beneficiilor prevăzute în prezentul regulament, personal sau prin împuternicit, la ghișeul de corespondență din cadrul Serviciului Stare civilă – str. Moților nr. 5, sala 7 sau online (prin intermediul funcționarului virtual Antonia, ori prin email, pe adresa: clujnapoca_starecivila@cj.e-adm.ro), vor indica, în cerere, data și locul încheierii căsătoriei și vor opta pentru modul de plată a premiului financiar: cash sau virament; în acest din urmă caz, vor anexa un extras de cont bancar.

Art. 6. După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4, compartimentul de specialitate, în speță Serviciul Stare civilă, va propune primarului municipiului promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării „diplomei de aur” și a premiului financiar solicitanților.

Art. 7. După adoptarea hotărârii consiliului local, acordarea „diplomei de aur” și a premiului financiar solicitanților vor fi realizate într-un cadru festiv (ceremonie de premiere, organizată în clădirea Casino din Parcul central „Simion Bărnuțiu” sau ceremonie de premiere organizată online).

Art. 8. Cuantumul premiului financiar este în sumă de 1000 de lei/net/cuplu și este suportat din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Premiul financiar va fi acordat în numerar sau prin transfer bancar, în funcție de opțiunea solicitantului.

CAPITOLUL III. Dispoziții finale

Art. 10. Cererea tip se constituie în anexă la prezentul regulament.

DIRECTOR EXECUTIV,

TRAIAN RUNCAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Anexă la Regulamentul de acordare a „diplomei de aur” și a premiului financiar

Verificat conformitatea

____________________ Nr._______________/_____________

Telefon:

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul,_____________________________________ şi subsemnata,_______________

_________________________________________, domiciliaţi în municipiul Cluj-Napoca, str._______________________ nr._______, ap.______, judeţul Cluj, căsătoriți la data de_______________, conform Certificatului de căsătorie nr. _______________, eliberat la data de____________, de către Sfatul popular al orașului__________________________, județul _______________, prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că am împlinit 50 de ani de căsătorie și vă rugăm să ne acordați diploma și premiul, în conformitate cu Regulamentul de acordare a „diplomei de aur” și a câte unui premiu financiar, în sumă netă de 1000 lei, cuplurilor clujene care au înplinit 50 de de căsătorie neîntreruptă.

Vă solicităm să efectuați plata:

în numerar;

prin virament bancar.

Anexăm:

  • extras de cont IBAN pe numele unuia dintre soţi, după caz.

Vă mulţumim.

DECLARĂM CĂ SUNTEM DE ACORD CA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA SĂ PRELUCREZE ACESTE DATE CU CARACTER PERSONAL.

Cluj-Napoca, la data de_____________

Semnătură soţ, Semnătură soţie,

_________________ __________________