HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal schimbare încadrare funcțională, din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activităţi economice de tip comercial,

Calea Baciului nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal schimbare încadrare funcțională, din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activităţi economice de tip comercial, Calea Baciului nr. 1-3 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 24371/1/12.01.2021, conex cu nr. 559141/1/11.11.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 24574/12.01.2021, conex cu nr. 559365/433/11.11.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal schimbare încadrare funcțională, din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activităţi economice de tip comercial, Calea Baciului nr. 1-3;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 689 din 25.07.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 82 din 27.03.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal schimbare încadrare funcțională, din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activităţi economice de tip comercial, Calea Baciului nr. 1-3, beneficiară: S.C. CBA NORD VEST S.R.L., pe parcela cu nr. cad. 326806.

Documentaţia reglementează:

UTR Ec1 – Zonă de activităţi economice de tip comercial – en detail, desfăşurate în unităţi de mari dimensiuni

  • funcțiunea predominantă: zona e dedicată activităţilor comerciale de tip supermarket, hypermarket, de mari dimensiuni, organizate în clădiri dedicate;

  • retragerea min. față de aliniament: ca regulă generală, spre stradă/aliniament vor fi dispuse platformele de parcare pentru clienți. Acestea vor fi retrase de la limita de proprietate cu minim 3.5 m. Pentru clădiri de orice tip, retragerea de la aliniament va fi de minim 8.5 m;

  • retragerea min. față de limitele laterale: clădirile noi vor fi retrase în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m;

  • retragerea min. față de limita posterioară: retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m. Este admisă retragerea în trepte, cu condiția asigurării, la fiecare cornișă sau atic intermediar, a regulii de retragere menționate mai sus;

  • înălțimea maximă admisă: înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 14 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 14 m, respectiv un regim de (S)+P+1E. Se admit nivele parțiale (supante, mezanine), cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată. Este permisă intervenția asupra clădirilor existente (refațadizare, recompartimentări, schimbare de destinație), chiar dacă acestea au retrageri mai mici față de limitele de proprietate. Înălțimea maximă a acestora nu va depăși 14 m.

  • indicii urbanistici: P.O.T. maxim = 40% ; C.U.T. maxim = 1;

UTR Ve 1– Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

  • funcțiunea predominantă: spații verzi – plantații înalte medii și joase;

  • condițiile de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

  • indicii urbanistici : P.O.T max.= 0%, C.U.T max=0.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Plantațiile înalte prevăzute la Calea Baciului (conform planșei A04) vor avea circumferința de 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Anterior recepției investiției se va amplasa un obstacol fizic pe axul Căii Baciului în baza Avizului Drumurilor Naționale Cluj, conform Avizului nr. 267484/466 din 4.10.2019 al Serviciului siguranța circulației.

Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1 și Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte intergantă din prezenta hotărâre.

Art. 2-

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3-

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 25 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)