PARTEA 1

PARTEA 2

PARTEA 3

PARTEA 4

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 393535 din 2.07.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 393575 din 2.07.2021 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 2A.11, 2A.12, 2A.14, 2A.15, 2A.17, 2A.18, 2A.19, 2A.20, 2A.22, 2A.23, 2A.24, 2A.27, 2A.28, 2A.30, 2A.33, 2A.34, 2A.35, 2A.38, 2A.41, 2A.42, 2A.43, 2A.44, 2A.45, 2A.47, 2A.48, 2A.49, 2A.50, 2A.51, 2A.52, 2A.58, 2A.62, 2A.63, 2A.66, 2A.68, 2A.69, 2A.74, 2A.75, 2A.77, 2A.80, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2, 4E, 4E.14, 5F, 5F.1, 6G, 6G.1, 6G.2, 6G.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.5.1, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, 7.10 și 7.11 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.958.475.529 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.757.324.952 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 836.000 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 251.205.577 lei.

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 2.132.440.272 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.925.173.696 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.805.573 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 256.352.003 lei.

3. Excedentul Bugetului General este în sumă de 173.964.743 lei, din care:

– excedentul bugetului local, în sumă de 167.848.744 lei;

– excedentul bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 969.573 lei;

– excedentul bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 5.146.426 lei.

Art. 3. Se aprobă finanţarea de bază, finanţarea complementară și a altor drepturi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.4, 2.A.5, 2A.82, 2A.82.1 și 2A.82.2.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local, în vederea susţinerii finanţării de bază aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, cu suma de 11.201.000 lei, conform Anexelor 2A.4, 2A.82 și 2A.82.1.

Art. 5. Se aprobă finanţarea complementară, aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, cu suma de 60.719.718 lei, din care 45.334.718 lei din bugetul local și 15.385.000 lei din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 6. Se aprobă finanţarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaționale speciale, integraţi în învățământul de masă, cu suma de 2.803.943 lei, din care 2.687.000 lei din bugetul de stat și 116.943 lei din bugetul local, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile publice subordonate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 261 din 14 iulie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)