H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu –

Construire locuință unifamilială, D+P+Er, str. Tudor Vianu nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire locuință unifamilială, D+P+Er, str. Tudor Vianu nr. 3;

Reținând Referatul de aprobare nr. 636240/1/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 636355 din 29.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire locuință unifamilială, D+P+Er, str. Tudor Vianu nr. 3, beneficiar: Riza Gheorghe și Riza Emilia pe o parcelă de teren proprietate privată, cu nr. cad. 327511;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 188 din 13.07.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu – Construire locuință unifamilială, D+P+Er, str. Tudor Vianu nr. 3, beneficiari: Riza Gheorghe și Riza Emilia, pe o parcelă de teren proprietate privată, cu nr. cad. 327511.

Documentația reglementează:

retragerea față de limita vestică și nordică: 3 m;

    • retragerea față de limita estică: 3 m;

    • retragerea minimă faţă de limita sudică: 13,4 m;

    • accesul auto și pietonal: din strada Tudor Vianu;

    • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

    • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Anterior emiterii autorizației de construire pentru locuință, va fi adusă la strat de uzură partea carosabilă a drumului de acces, de la intersecția cu strada Borhanciului până la amplasamentul studiat prin P.U.D.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 3 din 4 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)