CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 215590 din 30.04.2020, conex cu nr. 278190 din 12.06.2020, al primarului muncipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 215903 din 30.04.2020, conex cu nr. 278367 din 12.06.2020, al Serviciului Public de Interes local pentru Administrarea Parcărilor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

zând avizul comisiei de specialitate;

Ţinând cont de dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională; ale art. 1, coroborat cu art. 3 alin. (2) , art. 3 alin. (1) lit. (i), art. 7 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29 și art. 39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Hotărârea nr. 258/2009 prin care a fost reorganizată activitatea de administrare a parcărilor din municipiului Cluj-Napoca, prin înființarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 3, și art. 580, art. 581 alin. (2), art. 584, art. 586, art. 587, art. 590, art. 591 și art. 594 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (2) lit. (c) și (d), art. 133 alin. (2), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini pentru gestiunea directă a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, conform Anexelor 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea art. 2 și 3 din Hotărârea nr. 258/2009 privind aprobarea Organigramei, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, precum și Hotărârea nr. 357/2013.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 411 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

ANEXA 5