CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 216544 din 30.04.2020, conex cu nr. 278197 din 12.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 216597 din 30.04.2020, conex cu nr. 278367 din 12.06.2020, al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor;

zând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, precum și de concluziile privind propunerile din dezbaterea publică organizată în data de 4 iunie 2020, de art. 1, coroborat cu art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. (i), art. 7 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29 și art. 39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, de art. 333 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 67 alin. (3) al Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (2) lit. (c) și (d), 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 25/2010, Hotărârea nr. 316/2015, Hotărârea nr. 265/2016, Hotărârea nr. 238/2010 și Hotărârea nr. 473/2011.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Șefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

 Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 412 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)

ANEXA