CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Network of European Youth Capitals” și aprobarea statutului asociației

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Network of European Youth Capitals” și aprobarea statutului asociației – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 483557/1/3.05.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 483589/105 din 3.05.2022 al Biroului Relații externe și investitori, al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Network of European Youth Capitals” și aprobarea statutului asociației;

zând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 1, ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 89 alin. (7), 129 alin. (2) lit. e), coroborat cu alin. (9) lit. a) și c), 154 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Network of European Youth Capitals”.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 1000 de lei, reprezentând contribuția la constituirea patrimoniului inițial al Asociației „Network of European Youth Capitals”.

Art. 3. Se aprobă Statutul Asociației „Network of European Youth Capitals”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 4. Se aprobă plata cotizației anuale, în valoare de 5000 de lei, începând cu anul 2022.

Art. 5. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să reprezinte Municipiul Cluj-Napoca în cadrul Asociației „Network of European Youth Capitals” şi să semneze Statutul Asociației „Network of European Youth Capitals”.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Biroul Relații externe și investitori și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 412 din 4 mai 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)