CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 273427, conex cu nr. 208596/1/23.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 273470, conex cu nr. 206610/23.04.2020, al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), art. 11 lit. b), art. 15 alin. (3) și art. 53 alin. (2) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 25 alin. (1) din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 262/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând și avizul comisiilor de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133, alin. (2), art. 134 alin 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 70/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 111/2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Protecție Socială și Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 413 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA