CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind Metodologia pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă – proiect din iniţiativa primarului și a consilierului local, viceprimar Oláh Emese;

Reținând Referatul de aprobare nr. 273447/1/10.06.2020 conexat cu 205117/1/21.04.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 273480/801/10.06.2020, conexat cu nr. 205137/801/21.04.2020, al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art. 39, 67, 73 alin. (2) și (3), art. 112 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bone, ale HG nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă și ale art. 13, art. 84 alin. (5), art. 129 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 414 din 18 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA