CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1147/2018 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4148/2018 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosar nr. 7410/117/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1147/2018 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4148/2018 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 7410/117/2017 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 510871/1/3.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 511194/433/4.05.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1147/2018 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4148/2018 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 7410/117/2017;

Văzând Sentința Civilă nr. 1147/2018 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4148/2018 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 7410/117/2017 și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în sensul schimbării încadrării urbanistice a terenului în suprafață de 637 mp., înscris în C.F. nr. 253451 Cluj-Napoca, nr. top. 8284, din U.T.R. Ve în U.T.R. Lip, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1147/2018 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4148/2018 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 7410/117/2017.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 453 din 15 mai 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)