CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1355/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4488/117/2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1355/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4488/117/2021 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 514716/1/5.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 514739/433/5.05.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1355/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4488/117/2021;

Văzând Decizia Civilă nr. 1355/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4488/117/2021 și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în sensul schimbării încadrării urbanistice a terenurilor situate în Cluj-Napoca, str. Râului, înscrise în C.F. Cluj-Napoca nr. 326914 și C.F. Cluj-Napoca nr. 326913, respectiv din U.T.R. UVa în U.T.R. A, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1355/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4488/117/2021.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 454 din 15 mai 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)