CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, P+E și amenajări exterioare,

str. Poienarilor nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E și amenajări exterioare, str. Poienarilor nr. 4 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 504950/1/2.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 505030/433/2.05.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E și amenajări exterioare, str. Poienarilor nr. 4, beneficiari: Miszti Alexandru și Miszti Eva-Ildiko;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 273 din 21.12.2022 și nr. 34 din 13.03.2023, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E și amenajări exterioare, str. Poienarilor nr. 4, beneficiari: Miszti Alexandru și Miszti Eva-Ildiko, pe o parcelă cu nr. cad. 270153.

Prin P.U.D. se studiază parcela cu nr. cad. 270153, pe care există fond construit (nr. cad. 270153-C1) propus spre desființare și se propune construirea unei locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime P+E.

Documentația reglementează:

– amplasarea față de limita laterală sudică: pe limita de proprietate (garaj auto, Hmax=2.80 m);

retragerea față de limita laterală nordică: min. 9,54 m;

retragerea faţă de limita posterioară: 3 m – locuința, pe limita de proprietate – garajul auto;

accesul auto și pietonal: din str. Poienarilor;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat (garaj auto);

echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Poienarilor.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 456 din 15 mai 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)