CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, P+E+Er, str. Meteor nr. 63

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E+Er, str. Meteor nr. 63 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 505078/1/2.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 505267/433/2.05.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E+Er, str. Meteor nr. 63, beneficiar: Mihalca Ovidiu;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 259 din 28.11.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E+Er, str. Meteor nr. 63, beneficiar: Mihalca Ovidiu, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 257641.

Prin P.U.D. se studiază parcela cu nr. cad. 257641, pe care există fond construit – o locuință unifamilială (nr. cad. 257641-C1) ce se menține și două corpuri (nr. cad. 257641-C2, nr. cad. 257641-C3) propuse spre desființare. Documentația reglementează specific amplasarea celei de a doua locuințe unifamiliale pe parcelă, în regim de construire izolat.

– retragerea faţă de limita laterală estică: 4.85 m;

– retragerea față de limita laterală vestică: 1.00 m;

retragerea faţă de limita posterioară: minim 6.00 m;

– distanța față de locuința unifamilială existentă: 12.35 m;

accesul auto și pietonal: din str. Meteor;

– staționarea auto și velo: în interiorul parcelei, trei locuri de parcare amenajate la sol, din care două pentru construcția propusă;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 458 din 15 mai 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)