CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare imobil,

recompartimentări interioare – corp C1, Sp+P+M, str. Doina Cornea (fostă str. Alba Iulia) nr. 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare imobil, recompartimentări interioare – corp C1, Sp+P+M, str. Doina Cornea (fostă str. Alba Iulia) nr. 14 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 505037/1/2.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 505116/433/02.05.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare imobil, recompartimentări interioare – corp C1, Sp+P+M, str. Doina Cornea (fostă str. Alba Iulia) nr. 14, beneficiari: MOLDOVAN TITUS și MOLDOVAN EUGENIA MARIA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 277 din 21.12.2022 și Avizul C.Z.M.I. nr. 664/Z/8.09.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.(1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Mansardare imobil, recompartimentări interioare – corp C1, Sp+P+M, str. Doina Cornea (fostă str. Alba Iulia) nr. 14, beneficiari: MOLDOVAN TITUS și MOLDOVAN EUGENIA MARIA, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 283089.

Documentația reglementează:

  • amplasarea față de limitele laterale și posterioară: se mențin retragerile existente;

  • conformarea arhitectural-volumetrică: prin P.U.D. se propune mansardarea corpului C1 (nr. cad. 283089-C1), cu regim final de înălțime Sp+P+M; Se menține Hstreașină existent, iar acoperisul va fi de tip șarpantă, în patru ape;

  • accesul auto și pietonal: din strada Doina Cornea;

  • staționarea vehiculelor (auto și velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

 1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 460 din 15 mai 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca