CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă unifamilială, P+E – str. Eugen Ionesco nr.41A

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiecţul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Constrµire locuinţă unifamilială P+E’. str. Eugen Ionesco nr.41A -proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul m. 209673 din 2.05.2019 al Direcţiei Generale de Url;,anism , prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială P+E, str. Eugen Ionesco m.41A, beneficiar: Moldovan Adriana-Iudita.
Având în vedere avizul Arhitectului şef m. 71 din 25.02.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii m. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea m. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea m. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea m. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială P+E, str. Eugen Ionesco m.41A, beneficiar: Moldovan Adriana-Iudita, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– retragerea faţă de limite/a laterală estică: min.5 m;
– retragerea faţă de limite/a laterală vestică: min.6 m;
– retragerea faţă de limita posterioară: min. 40cm;
– accesul auto şi pietonal: din strada Duiliu Zamfirescu;
– staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;
– echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Nr. 464 din 24 mai 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi).