CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr.21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr.21- proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul Nr. 175479 din 02.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr.21, beneficiar: Szenkovics Ildiko;

Având în vedere Avizul Arhitectului Şef nr. 1347 din 12.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 şi nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr.21, beneficiar: Szenkovics Ildiko, pe o parcelă proprietate privată;

Documentaţia reglementează:
– amplasarea faţă de limita laterală nordică şi vestică: pe limita de proprietate, adiacent calcanelor învecinate;
– acces auto: din strada Livezii;
– acces pietonal: din strada Lotrului;
– staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;
– echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.
Construcţia existentă pe parcelă va fi desfiinţată.

Art. 2. -Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 465 din 24 mai 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu l 9 voturi)