CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
Extindere şi etajare casă unifamilială, D+P+E – str. Viile Nădăşel nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere şi etajare casă unifamilială, D+P+E – str. Viile Nădăşel nr. 23;

Analizând Referatul Nr. 195789 din 02.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere şi etajare casă unifamilială, D+P+E – str. Viile Nădăşel nr. 23, beneficiară: Morea Andreea-Mirela;

Având în vedere Avizul Arhitectului Şef nr. 1338 din 7.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 şi nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere şi etajare casă unifamilială, D+P+E – str. Viile Nădăşel nr. 23, beneficiară: Morea Andreea-Mirela, pe o parcelă proprietate privată;

Prin P.U.D. se studiază parcela cu nr. Cad. 318495 pe care există fond construit: corp C1 (locuinţă unifamilială), corp C2 (grajd cu şură) şi corp C3 (atelier).
– amplasarea construcţiilor pe parcelă: se propune extinderea şi etajarea corpului C1 (regim final de înălţime D+P+E) cu menţinerea retragerilor existente faţă de limitele laterale şi posterioară, desfinţare corp C3 şi menţinere corp C2.
– accesul auto şi pietonal: din strada Viile Nădăşel;
-staţionarea autovehiculelor : în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;
– echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2. -Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţ” enerală de Urbanism.

 

Nr. 466 din 24 mai 20 19
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)