CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii „Nikola Teslastrăzii înscrise în C.F. nr. 340713, cu nr. cad. 340713, din municipiul Cluj-Napoca, reglementată prin P.U.Z. Reactualizare P.U.Z. Tetarom – zona Economică Vest, aprobat prin Hotărârea nr. 602/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii „Nikola Tesla” străzii înscrise în C.F. nr. 340713, cu nr. cad. 340713, din municipiul Cluj-Napoca, reglementată prin P.U.Z. Reactualizare P.U.Z. Tetarom – zona Economică Vest, aprobat prin Hotărârea nr. 602/2005 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 510759/1/3.05.2023, conex cu nr. 626737/1/2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 510806/433/3.05.2023, conex cu 629150/43/2021, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune atribuirea denumirii „Nikola Tesla” străzii înscrise în C.F. nr. 340713, cu nr. cad. 340713, din municipiul Cluj-Napoca, reglementată prin P.U.Z. Reactualizare P.U.Z. Tetarom – zona Economică Vest, aprobat prin Hotărârea nr. 602/2005;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 602/2005 de aprobare a documentației P.U.Z. – reactualizare P.U.Z Tetarom – zona Economică Vest;

Reţinând prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 48/2003;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate şi Avizul nr. 1 din 25.02.2022 al Comisiei județene Cluj pentru atribuirea de denumiri;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –Se aprobă atribuirea denumirii „Nikola Tesla” străzii înscrise în C.F. nr. 340713, cu nr. cad. 340713, din municipiul Cluj-Napoca.

 

Art. 2. –Se aprobă încadrarea str. Nikola Tesla în zona fiscală „B”.

Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Direcţia Taxe şi Impozite locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 466 din 15 mai 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)