CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, reglementate prin P.U.Z. – dezvoltare zonă rezidențială str. Lombului-str. Gheorghe Sion, aprobat prin Hotărârea nr. 583/2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, reglementate prin P.U.Z. – dezvoltare zonă rezidențială str. Lombului-str. Gheorghe Sion, aprobat prin Hotărârea nr. 583/2022 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 510831/1/3.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 510856/433/3.05.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, reglementate prin P.U.Z. – dezvoltare zonă rezidențială str. Lombului-str. Gheorghe Sion, aprobat prin Hotărârea nr. 583/2022;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 583/2022 de aprobare a documentației P.U.Z. – dezvoltare zonă rezidențială str. Lombului-str. Gheorghe Sion;

Reţinând prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, reglementate prin P.U.Z. – dezvoltare zonă rezidențială str. Lombului-str. Gheorghe Sion, aprobat cu Hotărârea nr. 583/2022, după cum urmează:

– strada Cutezanței, pentru strada „A”, înscrisă în C.F. nr. 351653, nr. cad. 351653;

– strada Frăției, pentru strada „B”, înscrisă în C.F. nr. 351654, nr. cad. 351654;

– strada Voinței, pentru strada „C”, înscrisă în C.F. nr. 351655, nr. cad. 351655;

strada Romanței, pentru strada „D”, înscrisă în C.F. nr. 351656, nr. cad. 351656;

Art. 2.

Se aprobă încadrarea străzilor Cutezanței, Frăției, Voinței, Romanței în zona fiscală „C”.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Direcţia Taxe şi Impozite locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 467 din 15 mai 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)