CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.024.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.024.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”– proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 466264/1/14.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 466750/426/14.05.2024 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 2.024.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, modificată și completată prin Hotărârea nr. 44/2019;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesele-verbale din datele de 29.04.2024 și 30.04.2024 ale Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor, desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii nr. 437/2024 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.024.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, după cum urmează:

1. Lucrare de reparație capitală a ascensorului de pasageri Clinică Chirurgie Cardiovasculară, în valoare de 338.000 lei;

2. Lucrări de intervenții la construcții și instalații pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca (reparații curente), în valoare de 1.286.000 lei;

3. Cheltuieli de administrare, respectiv utilități pe o perioadă de 2 luni, în valoare de 400.000 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 473 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)