CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 4.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 467958/1/15.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 467991/426/15.05.2024 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 4.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 43/2019, și raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 437/2024 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024;

Reținând prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul-verbal din data de 29.04.2024 al Comisiei de evaluare și selecție, desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 4.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 475 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)