CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul pe anul 2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul pe anul 2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 471.833/1/16.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 471.910 din 16.05.2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul pe anul 2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023;

Reținând prevederile Capitolului II, Obiectivul 3 „Sănătate și bunăstare” din Anexa I la H.G. nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, art. 129, alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (3) și art. 53 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 137 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 596/2021 privind aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023, ale Hotărârii nr. 605/2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 506901/6.09.2021, nr. 24382/384031/9.09.2021, între Municipiul Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală, pe de o parte și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, prin Facultatea de Medicină Dentară și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pe de altă parte, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021 (aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”), precum și ale Hotărârii nr. 437/2024 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024;

Văzând și avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133, alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul pe anul 2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02-Asigurări și asistență socială, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 476 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)