CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ–NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordului Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al imobilului, pentru realizarea obiectivului de investiții Construcție, extindere, modernizare și echipare CPU, inclusiv departament spitalizare de zi – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.” S.A., precum și asumarea menținerii destinației obiectivului realizat pentru o perioadă de minimum 15 ani

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al imobilului, pentru realizarea obiectivului de investiții Construcție, extindere, modernizare și echipare CPU, inclusiv departament spitalizare de zi – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.” S.A., precum și asumarea menținerii destinației obiectivului realizat pentru o perioadă de minimum 15 ani – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 477638/1/20.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 477668/423/20.05.2024 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea acordului Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al imobilului, pentru realizarea obiectivului de investiții Construcție, extindere, modernizare și echipare CPU, inclusiv departament spitalizare de zi – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.” S.A., precum și asumarea menținerii destinației obiectivului realizat pentru o perioadă de minimum 15 ani;

Reținând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25 din 26 iulie 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I.” S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 868 alin. (2) din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), coroborat cu alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. c) și ale art. 300 alin. (1) lit. a) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 23 alin. (2) lit. d) și h) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ghidului de depunere solicitări în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (P.N.C.I.P.S.), precum și de prevederile Hotărârii nr. 321/2015 privind darea în administrare, Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11;

Având în vedere Adresa nr. 3879/26.04.2024, transmisă de către Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 471126/42/16.05.2024, precum și Hotărârea nr. 4338/20.05.2024 a Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 477398/42/20.05.2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă acordul Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, înscris în CF nr. 263206, domeniu public, în administrarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, pentru realizarea obiectivului de investiții Construcție, extindere, modernizare și echipare CPU, inclusiv departament spitalizare de zi – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca”, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.” S.A.

Art. 2. Se aprobă menținerea destinației obiectivului realizat pentru o perioadă de minimum 15 ani.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 477 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)