CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere pe verticală, reabilitare termică, modificări interioare, redefinire regim de înălțime corp C2 și demolare parțială corp C1, amenajări exterioare, împrejmuire și organizare de șantier”,

str. Aviator Bădescu nr. 32 din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere pe verticală, reabilitare termică, modificări interioare, redefinire regim de înălțime corp C2 și demolare parțială corp C1, amenajări exterioare, împrejmuire și organizare de șantier”, str. Aviator Bădescu nr. 32 din municipiul Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 471.879/1/16.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 471.936 din 16.05.2024 al Direcției de Asistență Socială şi Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere pe verticală, reabilitare termică, modificări interioare, redefinire regim de înălțime corp C2 și demolare parțială corp C1, amenajări exterioare, împrejmuire și organizare de șantier”, str. Aviator Bădescu nr. 32 din municipiul Cluj-Napoca;

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 1 din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții ( D.A.L.I.), înregistrată cu nr. 404198/9.04.2024;

Văzând Avizul nr. 141/14.05.2024 al Arhitectului șef pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 79 alin. (1)-(4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 și 49 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 și 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități O Românie echitabilă” 2022-2027, ale Hotărârii nr. 1/2022 (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021–2030, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 127/2023, ale art. 5 și 9 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 437/2024 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere pe verticală, reabilitare termică, modificări interioare, redefinire regim de înălțime corp C2 și demolare parțială corp C1, amenajări exterioare, împrejmuire și organizare de șantier”, str. Aviator Bădescu nr. 32 din municipiul Cluj-Napoca, Scenariul 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială şi Medicală.

Preşedinte de şedință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 478 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)