CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ–NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a stației de autobuz, dotată cu automat de eliberare,

vânzare și reîncărcare pentru carduri și bilete, amplasată pe strada Oașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a stației de autobuz, dotată cu automat de eliberare, vânzare și reîncărcare pentru carduri și bilete, amplasată pe strada Oașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 477138/1/20.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 477175/20.05.2024 al Direcției Tehnice, Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a stației de autobuz, dotată cu automat de eliberare, vânzare și reîncărcare pentru carduri și bilete, amplasată pe strada Oașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j), 24, 25 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 alin. (5) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (6) lit. a) și art. 307 alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a stației de autobuz, dotată cu automat de eliberare, vânzare și reîncărcare pentru carduri și bilete, amplasată pe strada Oașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, pe perioada de valabilitate a Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate și reprezintă suma de 75,38 lei/an, în conformitate cu art. 307 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 479 din 28 mai 2024

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)