CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, România

și Municipiul Cahul, Republica Moldova

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, România și Municipiul Cahul, Republica Moldova – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 472444/1/16.05.2024 al primarului Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 472500 din 16.05.2024 al Biroului Relații Externe și Investitori, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, România și Municipiul Cahul, Republica Moldova;

zând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de Avizul nr. 368883/26.03.2024, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și de Avizul nr. 368183/26.03.2024, al Ministerului Afacerilor Externe;

Potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, ale art. 89 alin. (6), (10), (11), (14) și (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 ind. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, România și Municipiul Cahul, Republica Moldova, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Biroul Relații Externe și Investitori.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 480 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)