CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 136/2024

(organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul

,,Curățenie Generală”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 136/2024 (organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Curățenie Generală”) proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 466773/1/14.05.2024, conex cu nr. 418594/1/16.04.2024, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 466996/488/14.05.2024, conex cu nr. 419005/488/16.04.2024, al Direcției Generale Poliția locală, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 136/2024 (organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Curățenie Generală”);

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (5) lit. a) – e) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. i), k) și n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 4, 5, art. 8 alin. (1) lit. b) și j) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 lit. f) și g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 70 lit. a), h) și i) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și art. 20 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 124/2021 privind aprobarea aderării municipiului Cluj-Napoca la Acordul privind orașele verzi (Green City Acord) și ale Hotărârii nr. 136/2024 privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Curățenie Generală”;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 alin. (1) al Hotărârii nr. 136/2024 privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Curățenie Generală”, în sensul majorării sumei alocate din bugetul Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2024 pentru premierea asociaţiilor de proprietari/locatari, de la 582.000 lei la 752.000 lei și a suplimentării numărului de mențiuni, de la 100 la 200.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 136/2024 privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Curățenie Generală”, rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Comisia de monitorizare-jurizare, Direcţia Generală Poliţia locală, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 481 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)