CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ–NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind ȋncheierea Actului adițional nr. 8 la Acordul de asociere nr. 188108/4.04.2019,

aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018 (aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de Prefezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind ȋncheierea Actului adițional nr. 8 la Acordul de asociere nr. 188108/4.04.2019, aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018 (aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de Prefezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida”) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 466835/1/14.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 466893/445/14.05.2024 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune ȋncheierea Actului adițional nr. 8 la Acordul de asociere nr. 188108/4.04.2019, aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018 (aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de Prefezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În temeiul Hotărârii nr. 1099/2018 a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, a Hotărârii nr. 160/23.03.2020 a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018, a Hotărârii nr. 80/22.02.2021 a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018, a Hotărârii nr. 567/16.06.2023 a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018, a Hotărârii nr. 75/29.04.2024 emisă de Consiliul Județean Cluj privind asocierea Județului Cluj cu Municipiul Cluj-Napoca și comunele Floreşti, Gilău, Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău, în vederea realizării unui obiectiv de investiţii, a art. 89 alin. (8), coroborat cu art. 129 alin. (2) lit. e) şi alin. (9) lit. c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 35 alin. (1), art. 41 alin. (1) din Legea 273/2006.

Luând în considerare Adresa nr. 42/8.01.2024 a U.A.T. Gârbău și Adresa nr. 2227/1.02.2024 emisă de Consiliul Județean Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 si 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă ȋncheierea Actului adițional nr. 8 la Acordul de asociere nr. 188108/4.04.2019

aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018 (aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de Prefezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida”), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la acordul de asociere prevăzut la art. 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 482 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)