CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2025, a Hotărârii nr. 815/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2025, a Hotărârii nr. 815/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 470531/1/16.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 470540/49/16.05.2024 al Direcţiei Impozite şi taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2025, a Hotărârii nr. 815/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită);

Văzând Procesul-verbal de conformitate nr. 81/10.05.2024 al Direcției Inspecție și control, precum și avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Anexa la Hotărârea nr. 218/2020 privind propunerea de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Începând cu data de 1.01.2025, se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 815/2021, de majorare cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentul nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 2, având în vedere remedierea situației imobilului, potrivit Procesului-verbal de conformitate nr. 81/10.05.2024 al Direcției Inspecție și control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Impozite și taxe locale.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 483 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)