CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, P+E, str. General Eremia Grigorescu nr. 54

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. General Eremia Grigorescu nr. 54 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 459427/1/10.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 459670/433/10.05.2024 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. General Eremia Grigorescu nr. 54, beneficiară: Muntean Silvia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 174 din 17.10.2023, Avizul C.Z.M.I. nr. 895/Z/15.12.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. General Eremia Grigorescu nr. 54, beneficiară: Muntean Silvia, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 319416.

Prin P.U.D. se studiază parcela de pe str. General Eremia Grigorescu nr. 54 (nr. cad. 319416), pe care există fond construit – o locuință unifamilială (nr. cad. 319416-C1) și se propune construirea celei de a doua locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime P+E.

  • retragerea față de limita laterală estică: minim 3.2 m;

  • retragerea față de limita laterală vestică: minim 3.5 m;

  • retragerea faţă de limita posterioară (nordică): minim 6.4 m;

  • distanța față de construcția existentă: minim 33 m;

  • accesul auto și pietonal: din str. General Eremia Grigorescu;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform art. 9 din R.L.U.;

  • echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art.2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art.3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 486 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)