CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Extindere, modificare, etajare și schimbare de destinație corp C1

(sediul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Nord), (S)+P+E, str. Vânătorului nr. 17

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere, modificare, etajare și schimbare de destinație corp C1 (sediul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Nord), (S)+P+E, str. Vânătorului nr. 17proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 459618/1/10.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 459769/433/10.05.2024 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere, modificare, etajare și schimbare de destinație corp C1 (sediul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Nord), (S)+P+E, str. Vânătorului nr. 17, beneficiar: Statul Român prin Administrația Națională de Meteorologie R.A. București – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 202 din 14.11.2023 și nr. 139 din 10.05.2024, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere, modificare, etajare și schimbare de destinație corp C1 (sediul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Nord), (S)+P+E, str. Vânătorului nr. 17, beneficiar: Statul Român prin Administrația Națională de Meteorologie R.A. București – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu se studiază parcela cu nr. cad. 330322, pe care există fond construit (nr. cad. 330322-C1), cu regim de înălțime parter, propus spre extindere, modificare, etajare și schimbare de destinație, din remiză radiosonde în funcțiune administrativă, (S)+P+E.

Documentația reglementează:

    • retragerea față de limitele nordică, vestică și sudică: se mențin retragerile existente;

    • retragerea faţă de limita laterală estică: min. 3,4 m;

    • accesul auto și pietonal: din strada Vânătorului;

    • staționarea autovehiculelor: se mențin cele 4 locuri de parcare amenajate la sol, în interiorul incintei ansamblului Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa;

    • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 487 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)