CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, 2S+P+2E+R,

str. Traian Moșoiu nr. 66-68

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, 2S+P+2E+R, str. Traian Moșoiu nr. 66-68 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 459624/1/10.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 459674/433/10.05.2024 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, 2S+P+2E+R, str. Traian Moșoiu nr. 66-68, beneficiară: S.C. WINTON CARPEDI S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 75 din 29.02.2024, Avizul C.Z.M.I. nr. 477/6.07.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, 2S+P+2E+R, str. Traian Moșoiu nr. 66-68, beneficiară: S.C. WINTON CARPEDI S.R.L., pe o parcelă aflată în proprietate privată, identificată cu nr. cad. 337779.

Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei cu nr. cad. 337779, respectiv desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiune mixtă, 2S+P+2E+R, precum și amenajarea incintei.

Documentația reglementează:

  • amplasarea față de limita laterală sud-vestică: pe limita de proprietate, pe o distanță de 47 m de la aliniament;

  • retragerea față de limita laterală nord-estică:

   • pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat, cu o curte de lumină în dreptul ferestrei din calcanul vecin, începând cu etajul 1;

   • H/2, dar nu mai puțin de 7 m după adâncimea de 18 m de la aliniament;

   • retragerea față de limita posterioară: min. 37 m;

   • accesul auto și pietonal: din strada Traian Moșoiu;

   • staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la parter și subsol, locuri de parcare pentru biciclete amenajate la subsol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

   • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Anterior recepției lucrărilor:

1. Suprafața de teren necesară regularizării străzii Traian Moșoiu va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu titlu de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca str. Traian Moșoiu.

2. Va fi amenajat noul acces auto pe parcelă. Amenajarea noului acces, închiderea vechiului acces auto și refacerea integrală a trotuarului existent și a suprafeței dezmembrate pentru lărgire stradă ca și trotuar, vor fi realizate prin firmă specializată de drumuri, fără modificarea cotei trotuarului existent, cu respectarea NP 051/2012.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 488 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)