CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Organizare ocupare parcelă (amenajări exterioare), modificări interioare și schimbare de destinație corp C1, din spații birouri în spații pentru învățământ (grădiniță),

str. Mureșului nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Organizare ocupare parcelă (amenajări exterioare), modificări interioare și schimbare de destinație corp C1, din spații birouri în spații pentru învățământ (grădiniță), str. Mureșului nr. 9 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 463183/1/13.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 463263/433/13.05.2024 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Organizare ocupare parcelă (amenajări exterioare), modificări interioare și schimbare de destinație corp C1, din spații birouri în spații pentru învățământ (grădiniță), str. Mureșului nr. 9, beneficiar: Săvescu Cristian pentru Asociația Happy Hearts Educations;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 122 din 10.08.2023 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –
  1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Organizare ocupare parcelă (amenajări exterioare), modificări interioare și schimbare de destinație corp C1, din spații birouri în spații pentru învățământ (grădiniță), str. Mureșului nr. 9, beneficiar: Săvescu Cristian pentru Asociația Happy Hearts Educations, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 308240.

  2. Documentația reglementează:

amplasarea pe parcelă, conformarea arhitectural-volumetrică: corpul C1 se menține în perimetrii existenți, intervenția asupra acestuia constând în modificări și recompartimentări interioare, în vederea amenajării unei grădinițe;

– accesul auto și pietonal: din strada Mureșului;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare pentru biciclete și locuri de parcare auto amenajate la sol, necesarul calculându-se conform art. 9 din R.L.U. aferent U.T.R. Lip;

amenajări exterioare: instalațiile de joacă, grădina de flori, mobilierul pentru odihnă și recreere vor fi dispuse în partea posterioară a parcelei, amenajată ca zonă verde;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 489 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)