CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, P+E – str. Câmpului nr. 159 F prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E – str. Câmpului nr. 159 F prov. proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 463222/13.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 463261/433/13.05.2024 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E – str. Câmpului nr. 159 F prov., beneficiari: Martonfi Lorant Tamas și Martonfi Orsolya;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 84 din 13.03.2024 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E – str. Câmpului nr. 159 F prov., beneficiari: Martonfi Lorant Tamas și Martonfi Orsolya, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 330504.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală sudică: 3 m;
  • retragerea față de limita laterală nordică: minim 6,2 m;
  • retragerea față de limita posterioară: minim 6,8 m;
  • accesele auto și pietonal: din aleea de deservire locală (nr. cad. 336827);

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol;
  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 490 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)