CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a Documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 37/2023 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 210/2024 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 468/117/2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a Documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 37/2023 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 210/2024 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 468/117/2022 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 478407/1/21.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 478474/433/21.05.2024 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 37/2023 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 210/2024 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 468/117/2022;

Văzând Sentința Civilă nr. 37/2023 a Tribunalului Cluj rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 210/2024 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 468/117/2022, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a Documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, în sensul schimbării încadrării urbanistice a terenului înscris în C.F. nr. 303712 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/21, a terenului înscris în C.F. nr. 303763 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/20, a terenului înscris în C.F. nr. 303741 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/19, a terenului înscris în C.F. nr. 303723 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/18, a terenului înscris în C.F. nr. 303758 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/17, a terenului înscris în C.F. nr. 303764 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/16, a terenului înscris în C.F. nr. 303711 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/3, a terenului înscris în C.F. nr. 303762 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/4, a terenului înscris în C.F. nr. 303708 Cluj- Napoca, nr. cad. 11377/5, a terenului înscris în C.F. nr. 303767 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/6, a terenului înscris în C.F. nr. 303729 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/7, a terenului înscris în C.F. nr. 303720 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/8, a terenului înscris în C.F. nr. 303753 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/9, a terenului înscris în C.F. nr. 303748 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/12, a terenului înscris în C.F. nr. 274093 Cluj-Napoca, nr. cad. 274093, a terenului înscris în C.F. nr. 279918 Cluj-Napoca, nr. cad. 279918, a terenului înscris în C.F. nr. 303717 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/1, a terenului înscris în C.F. nr. 303740 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/2, a terenului înscris în C.F. nr. 303756 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/10, a terenului înscris în C.F. nr. 165618 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/29, a terenului înscris în C.F. nr. 303732 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/11, a terenului înscris în C.F. nr. 303719 Cluj-Napoca, nr. cad. 303719, a terenului înscris în C.F. nr. 342897 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/23, a terenului înscris în C.F. nr. 303770 Cluj- Napoca, nr. cad. 11377/24, a terenului înscris în C.F. nr. 303752 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/26, a terenului înscris în C.F. nr. 303747 Cluj-Napoca, nr. cad. 11377/27 și a terenului înscris în C.F. nr. 303766 Cluj-Napoca, nr. cad. 303766, din U.T.R. AL în U.T.R. A –Terenuri neurbanizate și neurbanizabile cu destinația agricolă, introduse în intravilan prin documentații de urbanism anterioare” în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 37/2023 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 210/2024 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 468/117/2022.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 492 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)