CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ–NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea implementării în anul 2024 a proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru asigurarea sustenabilității activităților proiectului Intervenții replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (AD.I. Z.M.C.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării în anul 2024 a proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru asigurarea sustenabilității activităților proiectului Intervenții replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. .Z.M.C.) – proiect la inițiativa doamnei Oláh Emese, consilier local și viceprimar;

Reținând Referatul de aprobare nr. 482.392/2.1/22.05.2024 al doamnei Oláh Emese, consilier local și viceprimar, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 482.401/80/30/41/22.05.2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea implementării în anul 2024 a proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru asigurarea sustenabilității activităților proiectului Intervenții replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.);

Analizând Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.) nr. 893/30.04.2024, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 453.574/8.05.2024, precum și Adresa nr. 978/17.05.2024, înregistrată la Direcția de Asistență Socială și Medicală sub nr. 475.337/80/20.05.2024;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 5 din 30.04.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADI ZMC), prin care se aprobă proiectul „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru asigurarea sustenabilității activităților proiectului Intervenții replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” în anul 2024;

Ținând cont de prevederile art. 90 alin. (1), 129 alin. (2) lit. b), d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 alin. (3) și 19 alin. (3) din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 437/2024 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă implementarea în anul 2024 a proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru asigurarea sustenabilității activităților proiectului Intervenții replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj”, aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 30.04.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al munpicipiului Cluj-Napoca a proiectului menționat la art. 1, în sumă de 933.513,67 lei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și Medicală și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.).

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 493 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)