CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 355666, înscris în CF nr. 355666, domeniu public, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 355666, înscris în CF nr. 355666, domeniu public, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 483949/1/23.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 484056/45/30/41/23.05.2024 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, al Direcției juridice și al Direcției Economice, prin care se propune darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 355666, înscris în CF nr. 355666, domeniu public, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 867-870 Cod civil, ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. c), 286 alin. (1) și (4), 297 alin. (1) lit. a), 299 și 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 167/2024 privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Valea Gârbăului și declararea acestuia ca bun de interes public local, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 6000 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 355666, înscris în CF nr. 355666, domeniu public, cu valoare de inventar de 722.860,79 lei.

(2) Imobilul-teren va fi dat în administrare, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

(3) Predarea-primirea imobilului-teren va fi făcută prin protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(4) În vederea administrării imobilului-teren, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca are următoarele drepturi și obligații:

a) folosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în vederea construirii unui Centru de îngrijiri paliative;
  b) asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, şi suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune funcţionări;
  c) efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, în vederea construirii unui Centru de îngrijiri paliative;
  d) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
  e) acordarea dreptului de servitute, în condiţiile legii;
  f) obţinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului public şi destinaţiei bunului;
  g) obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;
  h) reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii;
  i) semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului;
  j) semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru obţinerea certificatului de atestare a edificării construcţiilor.
  Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 494 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)