CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotarâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 486196/1/24.05.2024, conex cu nr. 469057/1/15.05.2024 și nr. 411168/1/11.04.2024, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 486211/24.05.2024, conex cu nr. 469317/15.05.2024 și nr. 411478 din 12.04.2024, al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) lit. d), d1), i), art. 22 alin. (1), (11), (2), (3), (4), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 28 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. 21) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliăți publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. a), n), p), q), art. 10 alin (1) și (3) și art. 11 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică (republicată), ale art. 20 alin. (1) lit. d), i) și j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 din Anexa la Ordinul nr. 1.121/2014 care cuprinde Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, modificat prin Ordinul nr. 1394/2023, ale art. 4 din Decizia Comisiei 2012/21/CE privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul nr. 6480/23.05.2024 al Consiliului Concurenţei, înregistrat la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 485946/23.05.2024;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca – gestiune directă ce se va realiza prin intermediul operatorului S.C. Termoficare Napoca S.A.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și S.C. Termoficare Napoca S.A.

Președinte de ședință

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 495 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)