Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă familială
cu două unităti locative S+P+E,
str. Între Lacuri nr. 47

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă familială cu două unităţi locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 241043 din 20.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – familială cu două unităţi locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47, beneficiarilor: Sabău Paul şi Sabău Bianca;

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 312 din 25.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.– Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă familială cu două unităţi locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47, beneficiari: Sabău Paul şi Sabău Bianca, pe o parcelă proprietate privată.
Se propune desfiinţarea fondului construit existent – corp C1 (casă), corp C2 (garaj) şi construirea unei locuinţe familiale cu două unităţi locative, cu regim de înălţime S+P+E.
– retragerea față de limita laterală nord-vestică: 3 m;
– amplasarea față de limita laterală sud-estică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului vecin;
– retragerea minimă față de limita posterioară: 7,90 m ;
– circulațiile şi accesele: din str. Între Lacuri;
– staționarea autovehiculelor: în spaţiu specializat dispus la subsolul locuinţei;
– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.
– Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

 

Nr. 523 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).