Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială
S+P+M şi anexă (garaj), str. Vântului nr. 1

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială S+P+M şi anexă (garaj), str. Vântului nr. 1 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 247016 din 14.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială S+P+M şi anexă (garaj), str. Vântului nr. 1, beneficiari: Rusu Radu Cristian şi Rusu Mihaela;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 234 din 16.04.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.– Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială S+P+M şi anexă (garaj), str. Vântului nr. 1, beneficiari: Rusu Radu Cristian şi Rusu Mihaela, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– amplasarea pe parcelă:
– locuinţa unifamilială S+P+M va fi amplasată în retragere cu 3 m faţă de limitele de proprietate estică şi vestică şi 6 m faţă de limita nordică;
– garajul va fi amplasat pe limitele de proprietate nordică şi sudică şi la minim 2,5 m faţă de locuinţa unifamilială;
– circulaţiile şi accesele: din strada Vântului;
– staţionarea autovehiculelor: un loc de parcare amenajat la sol şi un loc de parcare în garaj, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;
– echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Vântului.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Vântului la ampriză de 9 m se va dezmembra din parcela iniţială şi înscrie în C.F cu titlul de „drum”. Împrejmuirea la stradă se va realiza cu respectarea profilului rezidenţial, respectiv la 4.5 m din ax drum.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.
– Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

A rt. 3.
– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Generală de Urbanism.

 

Nr. 526 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)