Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare
str. Valea Chintăului – latura sud-vestică

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Valea Chintăului – latura sud-vestică – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 97391 din 28.02.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Valea Chintăului – latura sud-vestică, beneficiari: Petruse Vasile Lucian, Rarău Silvia, Miclea Adriana, Miclea Dan-Petru, Czeger Ioan, Czeger Elisabeta-Adriana, Oniţa Horaţiu-Florin, Oniţa Anca-Maria, Gicoveanu Damian, Gicoveanu Ancuţa­-Lenuţa, Corujan Vasile, Suciu Rodica, Corujan Silviu;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 724 din 06.08.2018, Avizul Arhitectului şef nr. 1280 din 05.02.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 , aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.– Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Valea Chintăului – latura sud-vestică, beneficiari: Petruse Vasile Lucian, Rarău Silvia, Miclea Adriana, Miclea Dan-Petru, Czeger Ioan, Czeger Elisabeta-Adriana, Oniţa Horaţiu-Florin, Oniţa Anca-Maria, Gicoveanu Damian, Gicoveanu Ancuţa-Lenuţa, Corujan Vasile, Suciu Rodica, Corujan Silviu, întocmit în scopul stabilirii de reglementări şi indici urbanistici, după cum urmează:

U.T.R Liu¹ – Zona de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban

– funcţiunea predominantă: zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime (locuinţe unifamiliale sau cu două unităţi locative);

– regimul de construire: izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– înălţimea maximă admisă: trei niveluri supraterane: (S)+P+ 1+M, (S)+P+ 1+R, D+P+M, D+P+R. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

– indicii urbanistici: P.O.T max. = 35%, C.U.T max. = 0.9 ADC/mp.;

– retragerea faţă de aliniament: min. 10 m faţă de strada Valea Chintăului, min. 3 m faţă de strada A şi min. 5 m faţă de aleile de interes local ce se desprind din strada A;

– retragerea minimă faţă de limitele laterale: min. 2 m faţă de limita nord-vestică şi min. 3 m faţă de limita sud-estică;

– retragerea minimă faţă de limitele posterioare: H clădire dar nu mai puţin de 6 m;

– circulaţiile şi accesele: din strada Valea Chintăului şi pe străzi de deservire locală cu ampriză de 9 m;

– staţionarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentului P.U.G.;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Chintăului.

U.T.R. S_Is¹ – Subzona de instituţii şi servicii de interes public

– funcţiunea predominantă: instituţii şi servicii de interes public (funcţiuni de asistenţă socială);

– regimul de construire: deschis;

– înălţimea maximă admisă: trei niveluri supraterane: (1-2 S)+P+2E, (1-2 S)+P+ l E+ l R;

– indicii urbanistici: P.O.T max. = 60%, C.U.T max. = 1.6 ADC/mp.;

– retragerea faţă de aliniament: min. 10 m faţă de strada Valea Chintăului, min. 3 m faţă de strada A;

– retragerea minimă faţă de limitele laterale: min. 6 m faţă de subzona S_Va¹, min. 4,5 m faţă de limita sud-estică;

– circulaţiile şi accesele: din strada Valea Chintăului;

– staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Valea Chintăului.

U.T.R. S_Va¹ – Subzona spaţiilor verzi publice aferente arterelor de circulaţie situate în zone cu alt caracter

– funcţiunea predominantă: spaţii verzi – plantaţii înalte, medii şi joase;

– utilizări admise: sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale , mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport şi alte activităţi în aer liber compatibile;

– înălţimea maximă admisă: H max. cornişă = 4 m, respectiv P;

– indici urbanistici: P.O.T max. = 5%, C.U.T max. = 0.1 ADC/mp.

– retragerea faţă de aliniament, limitele laterale şi posterioare: min. 5 m.

Suprafaţa de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Valea Chintăului va fi dezmembrată din parcela iniţială şi înscrisă în CF cu destinaţia de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziţii generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafaţa de teren rezervată pentru servitutea de utilitate publică va fi întreţinută cu gazon natural (cu pavaj pentru zona de acces auto), până la modernizarea străzii Valea Chintăului.

Strada A şi aleile de interes local ce se desprind din aceasta propuse prin P.U.Z., vor fi realizate la strat de uzură şi echipate edilitar anterior emiterii autorizaţiei de construire pe parcelele cu acces direct din acestea. Spaţiul verde cu acces public nelimitat se va amenaja anterior recepţiei imobilelor din subzona S_Is¹.

Art. 2.– Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 3.– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 533 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)