CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă,

S+P+E, str. Oașului nr. 254C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, S+P+E, str. Oașului nr. 254C – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 566448/1/30.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 566524/433/30.05.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, S+P+E, str. Oașului nr. 254C, beneficiari: Cristea Bogdan-Ionuț și Cristea Vlad-Vasile;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 28 din 2.03.2023 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

  1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, S+P+E, str. Oașului nr. 254C, beneficiari: Cristea Bogdan-Ionuț și Cristea Vlad-Vasile, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 320707.

  2. Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita nordică: min. 24.7 m;

  • retragerea față de limita vestică și estică: min. 5.2 m;

  • circulaţiile şi accesele: din strada Oașului, peste imobilul înscris în C.F. nr. 324121 (nr. topo. 18646/1/1/1/1), asupra căruia este instituit un drept de trecere pietonal și auto în favoarea imobilului înscris în C.F. nr. 320707 (nr. cad. 320707);

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat, dispus la subsol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

  1. Fâșia de teren cu adâncimea de 1 m, adiacentă aliniamentului, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu titlul de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției, va fi adusă la strat de uzură și transferată în domeniul public, cu titlul gratuit, conform propunerii din planșa Reglementări urbanistice.

  2. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 544 din 16 iunie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca