CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E,

str. Valea Chintăului nr. 71

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Valea Chintăului nr. 71 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 569638/1/31.05.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 569701/433/31.05.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Valea Chintăului nr. 71, beneficiari: Angela-Violeta Ferent și Alexandru Bogdan Ferent;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 44 din 21.03.2023 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –
  1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Valea Chintăului nr. 71, beneficiari: Angela-Violeta Ferent și Alexandru Bogdan Ferent, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 327476.

  2. Documentația reglementează:

– retragerea faţă de limita laterală nord-vestică: min. 3 m;

– retragerea faţă de limita laterală sud-estică: min. 3 m;

retragerea față de limita posterioară sud-vestică: min. 12 m;

distanța dintre construcția propusă și cea existentă pe parcelă: min. 6 m;

– circulaţiile şi accesele: din str. Valea Chintăului;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, trei locuri de parcare auto, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Valea Chintăului, conform propunerii P.U.G., va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum”, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi adusă la strat de uzură (spațiu verde cu patru arbuști și dalaj în dreptul acceselor). Aceasta va fi întreținută de către proprietar până la modernizarea și lărgirea străzii de către Municipalitate.

  1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 545 din 16 iunie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca