CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017

(aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei) proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 358920/1/28.07.2020, conex cu nr. 240537/1/20.05.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 358971/43/28.07.2020, conex cu nr. 240566/43/20.05. 2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea modificării și completării Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei);

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I Se aprobă completarea art. 5.1., Cap. 5 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou aliniat, cu următorul conținut:

„Art. 5.1. (2) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

a) data și ora desfășurării

b) modalitatea de desfășurare

c) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a membrilor sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice

d) ordinea de zi”

Art. II Se aprobă completarea art. 5.6, Cap. 5 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou aliniat, cu următorul conținut:

“Art. 5.6. (2) În cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice stabilite prin documentul de convocare, prezența membrilor comisiei se face prin apel nominal de către arhitectul șef și se consemnează în procesul-verbal de ședință.”

Art. III Se aprobă completarea art. 5.10, Cap. 5 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou aliniat, cu următorul conținut:

“Art. 5.10. (2) Se consideră prezenți la ședință și membrii care participă prin utilizarea mijloacelor electronice stabilite prin documentul de convocare.”

Art. IV Se aprobă completarea art. 5.11, Cap. 5 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou aliniat, cu următorul conținut:

“Art. 5.11. (2) În cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice stabilite prin documentul de convocare, cetățenii interesați pot participa la ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, având posibilitatea de a lua cuvântul la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

a) prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferință stabilită prin documentul de convocare, pe baza unui formular completat on-line pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu minim 4 ore înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism. Cetățenii care s-au înscris în condițiile mai sus-menționate vor primi un link prin e-mail, prin care se vor putea conecta la ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul persoanei prevăzute la art. 5.5.;

b) prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu special amenajat, și la platforma on-line de videoconferință cu respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile competente în materie.”

Art. V Se aprobă completarea art. 6.1, Cap. 6 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou aliniat, cu următorul conținut:

Art. 6.1. (2) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

a) data și ora desfășurării

b) modalitatea de desfășurare

c) locul desfășurării în cazul ședințelor desfăsurate cu participarea fizică a membrilor sau aplicațiile electronice folosite, în cazul sedințelor desfășurate prin mijloace electronice

d) ordinea de zi”

Art. VI Se aprobă completarea art. 6.3, Cap. 6 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou aliniat, cu următorul conținut:

“Art. 6.3. (2) În cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice stabilite prin documentul de convocare, prezența membrilor comisiei se face prin apel nominal de către arhitectul șef și se consemnează în procesul-verbal de ședință. Se consideră prezenți la ședință și membrii care participă prin utilizarea mijloacelor electronice stabilite prin documentul de convocare.

Art. VII Se aprobă completarea art. 7.2, Cap. 7 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou aliniat, cu următorul conținut:

“Art. 7.2. (2) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

a) data și ora desfășurării

b) modalitatea de desfășurare

c) locul desfăsurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a membrilor sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice

d) ordinea de zi”

Art. VIII Se aprobă completarea art. 7.3, Cap. 7 din Anexa 1 din Hotărârea nr. 145/2017, în sensul introducerii unui nou aliniat, cu următorul conținut:

Art. 7.3. (2) În cazul ședințelor desfăsurate prin mijloace electronice stabilite prin documentul de convocare, prezența membrilor comisiei se face prin apel nominal de către arhitectul șef și se consemnează în procesul-verbal de ședință. Se consideră prezenți la ședință și membrii care participă prin utilizarea mijloacelor electronice stabilite prin documentul de convocare.

Art. IX Celelalte prevederi ale Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 rămân neschimbate.

Art. X La data intrării în vigoare a prezentei își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 172/2020.

Art. XI Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 550 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)