CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 335490/445/28.06.2019 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, ale Hotărârii nr. 315/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, ale Hotărârii nr. 493/22.12.2014 privind aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, precum şi Procesul-verbal întocmit în data de 28.06.2019 al Comisiei de verificare a terenurilor propuse ca amplasamente pentru obiectivele de investiţii numită prin Dispoziţia nr. 2710 din 6.09.2018 a primarului municipiului Cluj-Napoca, completată cu Dispoziţia nr. 3478 din 16.11.2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36, 39 alin. 1, şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1 – Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca, varianta 1 Zona Observator, ce se constituie în Anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Generală de Urbanism şi Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

 

Nr. 554 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)