CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
Extindere şi etajare locuinţă familială cu două unităţi locative, Sp+P+E str. Actorului nr. 27

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere şi etajare locuinţă familială cu două unităţi locative, Sp+P+E – str. Actorului nr. 27 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 267907 din 24.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere şi etajare locuinţă familială cu două unităţi locative, Sp+P+E – str. Actorului nr. 27, beneficiari: Deak Melinda-Izabella, Deak Tamas, Happ Elisabeta şi Happ Attila;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 239 din 18.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 şi nr. 579/2018;
Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere şi etajare locuinţă familială cu două unităţi locative, Sp+P+E – str. Actorului nr.27, beneficiari: Deak Melinda-Izabella , Deak Tamas, Happ Elisabeta, Happ Attila, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– amplasarea faţă de limitela laterală estică: pe limita de proprietate ;
– retragerea faţă de limitela laterală vestică: minim 3.5m;
– retragerea faţă de limita posterioară : minim 40 m;
– accesul auto şi pietonal : din strada Actorului;
– staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol şi un loc de parcare în spaţiu specializat (garaj);
-echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2. -Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 566 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)