CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere locuinţă unifamilială Sp+P cu un corp parter şi construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere locuinţă unifamilială Sp+P cu un corp parter şi construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 267916 din 11.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere locuinţă unifamilială Sp+P cu un corp parter şi construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9, beneficiar: Csutak Csaba.

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 232 din 16.04.2019 avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – extindere locuinţă unifamilială Sp+P cu un corp parter şi construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9, beneficiar: Csutak Csaba, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– amplasarea construcţiilor pe parcelă: garajul se amplasează pe limita de proprietate estică, în retragere de 6 m faţă de limita nordică şi minim 6 m faţă de locuinţa existentă. Extinderea locuinţei se realizaeză cu un corp parter, dispus la 6 m faţă de limita sudică, minim 9 m faţă de limita estică şi minim 4.5 m faţă de garaj;
-circulaţiile şi accesele: din str. Bartok Bela;
-staţionarea autovehiculelor: în spaţiu specializat, garaj, dispus pe proprietate;
– echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

 

Nr. 567 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi).