CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil de locuinţe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 231170 din 3.06.20 l9 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe colective S+P+3E, – str. Edgar Quinet nr. 18, beneficiari: Crişan Octavian Florin şi Crişan Carmen-Aurelia;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 1339 din 7.03.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18, beneficiari: Crişan Octavian Florin şi Crişan Carmen-Aurelia, pe o parcelă proprietate privată;

Documentaţia reglementează:
-retragerea minimă faţă de limita laterală nordică: 6.5 m;
-retragerea minimă faţă de limita laterală sudică: 6 m;
-retragerea minimă faţă de limita posterioară: 12 m;
-accesul auto şi cel pietonal din str. Edgar Quinet;
-staţionarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;
-echiparea tehnico-edilitară : completă pe str. Edgar Quinet.

Suprafaţa de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G va fi dezmembrată din parcela iniţială şi înscrisă în CF cu destinaţia de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziţii generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017). Aceasta va avea aceeaşi îmbrăcăminte rutieră ca şi str. Edgar Quinet.
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 571 din 4 iulie 2019
( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)